Untitled Document
Untitled Document
세계 최초 교회용ERP - 만나ERP
Untitled Document
 
 
 
 
▣HOME>소식및자료>공지사항
 
신규 선교사 파송 자제 협조 요청
홍보부 2021-05-18 14:36:41 2272

         
아프간 내 우리 선교단체 철수 요청 홍보부 2021.06.08
종교시설 방역수칙 준수 협조 요청 홍보부 2021.05.18
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
Untitled Document